SAREKFJÄLLEN

Sitojaure.

Denna storslagna fjällsjö blir i allmänhet känd för de resande turisterna endast vid sin östra del, där turistleden från Saltoluokta passerar sjön. Här äro dess omgivningar låga och föga intressanta. Liksom vid Laitaure, med vilken Sitojaure har ett visst släkttycke, är det inom den västra halvan, som den egentliga fjällnaturen uppträder. Så storslagna fjällscenerier som Laitaure erbjuder Sitojaure dock icke. Där finnes icke något Skerfe och knappt något Tjakkeli, ehuru vissa likheter kunna spåras; bland annat ligger i främre delen av fonden (sett fr. Ö) ett litet Nammatj,och där bakom liksom resa sig höga, snötäckta fjäll. Några små deltaöar träffas i väständen av sjön, men ingenting jämförbart med Laitaures delta.

Fig 41. Från Svirjatjåkko över Västra Pastaglaciären mot fjällen på norra sidan Pastavagge. 1 Sarektjåkko, 2 Vuoinestjåkko, 3 Perikpakte, 4 Nilas kam, 5 Mellantoppen, 6 Favoritkammen, 7 Äpartjåkko, 8 Knivtoppen, 9 Ruopsok - Lilltopp, 10 Ruopsoktjåkko, 11 Pastatjåkko, 12 Takar, därnedanför Lulep Pastaskaitatj och Östra Pastaglaciären. A. H. 26 juli 18

Sitojaure ligger 635 m. ö. h. och barrskogen går därföre ej fram till sjön. Däremot sträcker sig björkskogsbandet runt sjön. En roddtur på den två mil långa sjön är synnerligen lönande i vackert väder, men svårighet att skaffa roddare och båt kan nog förekomma. Vid lappstället Svini på sydsidan av Kåptåjaure, Sitojaures östligaste utvidgning, har Turistföreningen båt, likaledes vid norra stranden av Kaskajaure. Folk har förr i allmänhet kunnat påräknas vid Svini, men torde detta numera vara osäkert. För ett tiotal år sedan fanns även ett bebott lappställe vid Piutjapakte. Oavsett de höga bergen Takar (1 730 m) och Ruopsoktjåkko (1 945 m) vid Sitojaures västände inbjuda omgivningarna föga till bergvandringar. Flertalet berg äro lätt bestigliga från sjösidan, eller där tvärbranter föreligga, såsom vid Skemma, kunna de med lätthet kringgås. Nordsidans nästan släta, taffelbergsliknande bergshöjder Tsiraksnurtje ocb Tsirakpakte äro lätt bestigliga genom de små bäckdalarna, som leda upp mot högplatån. Denna är vidsträckt och säkerligen lätt att passera ända fram till Petsaure, där man dock måste undvika Raseks ocb Sjäksjos nordliga tvärbranter. För en övertvärning av högslätten torde en uppstigning genom Kårsokask mot Kuotekjaure vara att rekommendera. Själv har jag dock ej gått hela denna väg.

Från Sitojaures västände kommer man genom passet mellan Takar och Alep Valak till Vassjavagge och har därigenom förbindelse såväl med Rapaselet i SV som med Aktse i SSO. I sjöns östände har man turistvägarna till Saltoluokta i N och Aktse - Kvikkjokk i S. (Jämf. resehandboken XXV sid. 132).

Nästa >>>