Bovrojávri
Kort roddpassage, Paurohytta i bakgrunden
Bovrojávri